Đinh 3Thép dây2- DÂY THÉPve sinh cong nghiep10. LƯỚI INOXDich vu ve sinhdich vu ve sinh cong nghiepDây thép 210. LƯỚI INOX
  • 14. TẤM LỢP

TẤM LỢP

Có nhiều nhiều chủng loại tấm lợp khác nhau:

- Tấm lợp kim loại.

- Tấm lợp kim loại chông nóng.

- Tấm lợp amiang

Chia sẻ: